கொரியர் முகவர்கள் தேவை

வெளி நாடுகளுக்கு குறைந்த கட்டணத்தில் தபால்கள் அனுப்பித்தரும் எமது நிறுவனத்திற்கு முகவர்கள் தேவை

M/s. Indian Courier Service International, Chennai

Mob: 75500 46803, 044 28482069

email: icsintel.maa@gmail.com