டீலர்கள் தேவை

75 வருட வேம்பநாடு வெள்ளை சிமெண்ட் மற்றும் பிரிமீயம் வால்புட்டியை விற்பனை செய்வதற்கு தாலுகா வாரியாக டீலர்கள் தேவை
M/s. Travancore Cements Ltd, Kerala
Mob: 63839 37255

 

JAKS Infomedia 2015