டிஸ்ட்ரிபியுட்டர்ஸ் தேவை

கேரளாவின் முன்னனி PVC பைப் கம்பனியின்

PVC Rain water gutters, Pipes, Fittings, Hoses களை விற்பனைசெய்ய டிஸ்ட்ரிபியுட்டர்ஸ் தேவை

M/s. Vajra Plastics, Kerala

Mob ; 70944 55649

email : agilesh@aizarpipes.in