டிஸ்ட்ரிபியுட்டர்கள் தேவை

தமிழ் நாடு மற்றும் பாண்டிசேரி முழுவதும்

Amritha, Sardaar Ji Kulfi & Natural fresh ice cream

M/s. ஸ்ரீ மான் பழனி அக்ரோ புராடக்ட்ஸ், சென்னை

Ph : 78248 65885, 97890 54173

email : amirthaicecreams@yahoo.in