எலக்ட்ரீசீயன்கள் 50 நபர்கள் தேவை

சென்னை மற்றும் தமிழகமெங்கும் பணிபுரிய ITI படித்த அனுபவமுள்ள / fresh

எலக்ட்ரீசீயன்கள் 50 நபர்கள் தேவை

M/s. Liberty Infra, Chennai

Mob : 99625 10800 / 99625 90010