முகவர்கள் தேவை

30 ஆண்டுகள் சேவையில் உள்ள நிறுவனத்திற்கு முகவர்கள் தேவை

திருநகர்

திருப்பரங்குன்றம்

எல்லிஸ் நகர்

சிம்மக்கல்

M/s. Franch Express Nte work P Ltd, Madurai

Mob : 73737 79980 / 73737 79961